hlavickahlavicka  
  :: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: KURZY :: DETI od 6 r.:: PREKLADY :: CENNÍK :: GDPR :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY  
 


PONUKA KURZOV

 
 

KURZY PRE DOSPELÝCH A MATURANTOV
1. ANGLIČTINA - Štandardné kurzy
2. ANGLIČTINA - Maturita
3. ANGLIČTINA - Prípravný program na medzinárodné certifikáty
4. ANGLIČTINA - Konverzačné kurzy
NOVINKA: Licencovaná priama metóda výučby angličtiny - Speak Direct Method®
DETSKÉ KURZY
5. NOVINKA: ANGLIČTINA v materských školách pre deti vo veku od 3 do 6 rokov
6. ANGLIČTINA pre deti vo veku od 7 do 14 rokov
NOVINKA: ANGLIČTINA pre deti vo veku od 6 rokov

FIREMNÁ VÝUČBA

OBCHODNÁ ANGLIČTINA

KURZ KONVERZÁCIE
S BRITSKÝM LEKTOROM - NATIVE SPEAKER


NEMČINA - ŠTANDARTNÉ KURZY
NOVINKA: Nemčina priamou metódou výučby - Die Direkte Methode

ĎALŠIE JAZYKY

KURZY PRE DOSPELÝCH A MATURANTOV


Ponúkame nasledovné typy jazykových programov, v závislosti od veku, vašich potrieb alebo špecifických záujmov.

1. ANGLIČTINA - Štandardné kurzy

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov od veku 15 rokov, pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.

CHARAKTERISTIKA KURZOV:
- kurzy sú zamerané na štúdium všeobecného jazyka
- ucelene rozvíjajú všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie)
- prebiehajú v popoludňajších hodinách 2x2 vyučovacie hodiny týždenne
- používame najmodernejšie učebnice s množstvom doplnkových materiálov
- kvalifikovaní, skúsení lektori a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby

ZARADENIE DO VEDOMOSTNÉHO STUPŇA:
Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu.
Štúdium je rozdelené do 6 vedomostných stupňov začiatočník-pokročilý (starter -advanced).
Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov a čerstvých držiteľov medzinárodných certifikátov.

DELENIE SKUPÍN PODĽA JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ:
1. STARTER
2. ELEMENTARY A1-a
3. ELEMENTARY A1-b
4. PRE-INTERMEDIATE A2-a
5. PRE-INTERMEDIATE A2-b (skúška KET)
6.INTERMEDIATE B1-a
7. INTERMEDIATE B1-b (Skúška PET)
8. UPPER-INTERMEDIATE B2-a
9. UPPER-INTERMEDIATE B2-b
10. UPPER-INTERMEDIATE B2-c(skúška FCE)
11. ADVANCED C1-a
12. ADVANCED C1-b
13. ADVANCED C1-c (skúška CAE)

UKONČENIE KURZOV:
Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a získaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného ročníka.
Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu.
Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými alebo štátnymi jazykovými skúškami.
Tieto skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Move Ahead.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2 x týždenne 2 vyučovacie hodiny (66 vyučovacích hodín/1. polrok)

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

2. ANGLIČTINA - Príprava na maturitu

Cieľom nového modelu maturitnej skúšky je zosúladenie požiadaviek na jazykové vedomosti a rečové zručnosti žiakov, zjednotenie kritérií hodnotenia jazykovej kompetencie žiakov a dosiahnutie objektivity maturitnej skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Nový typ maturitnej skúšky umožní absolventom študovať doma aj v zahraničí.

CIEĽOVÁ SKUPINA A POŽIADAVKY:
Kurz je určený pre študentov 3-4.ročnika SŠ.

B 1. Základná úroveň - študent:

1. rozumie informáciám o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
2. vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.
3. vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho záujmu
4. dokáže popísať zážitky a udalosti, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou - Preliminary English Test.

B 2. Vyššia úroveň - študent:

1. rozumie hlavnej myšlienke a podstatným informáciám náročnejších textov s konkrétnou i abstraktnou tematikou,
vrátane odbornej diskusie
2. dokáže sa dorozumieť plynule a spontánne na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu
3. dokáže viesť bežný dialóg s tým, ktorého materinským jazykom je angličtina alebo nemčina
4. vie zostaviť rozsiahlejší súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu,
vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív

Skúška je kompatibilná s medzinárodne uznávanou skúškou - First Cambridge Certificate

Charakteristika novej koncepcie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Maturitná skúška v danom predmete pozostáva z 2 častí, internej a externej. Externá časť pozostáva z písomného testu.
Interná časť sa skladá z ústnej skúšky.

Príprava na externú skúška pozostáva zo štyroch častí:
1. Počúvanie s porozumením
2. Používanie gramatikyy
3. Čítanie s porozumením
4. Písanie na určenú tému (súkromný alebo kratší úradný list, úvahu, príbeh, opísať osobu, predmet alebo udalosť)

Príprava na internú skúšku zahŕňa:
- pripravené učebné materiály , ktoré obsahujú 25 maturitných tém
- slovnú zásobu typickú pre danú tému
- otázky navádzajúce na rozprávanie o danej téme
- písomný príklad odpovede na danú tému
- osnovu maturitnej otázky
- opis a porovnávanie obrázkov
- úlohové hry a simulované situácie

ORGANIZÁCIA A PRIEBEH VÝUČBY:
Kurz v JŠ Move Ahead je zameraný na precvičovanie všetkých štyroch jazykových zručností. Kurz vedú kvalifikovaní lektori. K lepšiemu zvládnutiu maturitnej skúšky pomôže nácvik a oprava testov, určených pre tento typ skúšky.

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU:
Na základe toho, ktorú úroveň maturitnej skúšky si študenti zvolili, budú zaradení na prípravu vyššej alebo nižšej úrovne. Ďalšou podmienkou je vypísanie záväznej prihlášky a úhrada školného za kurz.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2 x 2 hodiny týždenne

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

3. ANGLIČTINA - Prípravný program na medzinárodné certifikáty

Britské skúšky z anglického jazyka uznávajú univerzity, zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie na celom svete, nielen v anglicky hovoriacich krajinách.
Skúšky Cambridge ESOL zo všeobecnej angličtiny umožňujú získať medzinárodne uznávaný certifikát, osvedčujúci znalosť jazyka na úrovni definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom CEF (od najnižšej úrovne A1 po najvyššiu úroveň C2).

SKÚŠKY CAMBRIDGE ESOL HODNOTIA ŠTYRI ZÁKLADNÉ JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI:
1. súvislý písomný prejav
2. čítanie s porozumením textu
3. počúvanie s porozumením nahrávky
4. rozprávanie.

V nasledovnej tabuľke nájdete najznámejšie medzinárodné skúšky. Naša jazyková škola Vám pomôže úspešne zvládnuť ktorúkoľvek z nich.
Vo všeobecnosti platí: čím vyššia je úroveň skúšky, tým je uznávanejšia a má väčšiu hodnotu. Najdôležitejšie je vybrať si takú jazykovú skúšku, ktorá zodpovedá vašim jazykovým znalostiam. Ak si vyberiete príliš ťažkú skúšku, neabsolvujete ju úspešne, pri príliš ľahkej skúške certifikát nebude zodpovedať vašim skutočným znalostiam. Odporúčame Vám poradiť sa s vaším učiteľom angličtiny.

SKÚŠKA

ÚROVEŇ CEF

STUPEŇ

POPIS

KET

A2

Začiatočníci

Skúška pre začiatočníkov zisťuje či zvládate základnú písomnú a ústnu komunikáciu
v anglickom jazyku.

PET

B1

Mierne pokročilí

Skúška pre mierne pokročilých zisťuje či zvládate každodennú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku.

FCE

B2

Stredne pokročilí

Skúška pre viac pokročilých je práve pre Vás, ak zvládate širokú škálu písomnej
a ústnej komunikácie v anglickom jazyku.

CAE

C1

Veľmi pokročilí

Skúška pre veľmi pokročilých – ak s ľahkosťou komunikujete po anglicky v škole či v práci, toto je tá správna skúška pre Vás.

CPE

C2

Expert

Skúška veľmi vysokej úrovne angličtiny – ak ovládate anglický jazyk na veľmi vysokej úrovni a nerobí Vám problém komunikovať takmer vo všetkých oblastiach života.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2 x týždenne 2 vyučovacie hodiny (66 vyučovacích hodín/1. polrok)

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

4. ANGLIČTINA - Konverzačné kurzy

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov od veku 15 rokov, ktorí už majú zvládnuté základy všeobecného jazyka a chcú sa zamerať na rozvoj konverzácie.

CHARAKTERISTIKA KURZOV:
Témy sú vyberané predovšetkým zo spoločenského prostredia (napr. cestovanie, rodina, kultúra, nakupovanie, móda, šport, hudba, zdravie, kariéra a iné aktuálne témy). Konverzačné kurzy sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností:
- rozšírenie slovnej zásoby (aj o idiomatické a hovorové výrazy)
- zlepšenie výslovnosti, spontánnosti a plynulosti pri komunikácii
- vedieť formulovať svoje myšlienky
- schopnosť vyjadrovať a presadzovať svoje názory
- zlepšiť porozumenie plynulej reči rodného hovoriaceho
- viesť bežný rozhovor s rodným hovoriacim
- dokázať sa zúčastniť na diskusii s ostatnými účastníkmi

FREKVENCIA VÝUČBY:
1x týždenne 2 vyučovacie hodiny, alebo podľa dohody s klientom

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

Licencovaná priama metóda výučby angličtiny Speak Direct Method®

INOVATÍVNA METÓDA VZDELÁVANIA JAZYKOV, KTORÁ PRINÁŠA ŽIADANÝ VÝSLEDOK.

Hlavnou devízou úspechu našej jazykovej školy je neustále zdokonaľovaný systém vzdelávania, vďaka ktorému
sa klient naučí jazyk oveľa rýchlejšie.
Úspech vzdelávania spočíva v tom, že pri výučbe sa používajú medzinárodne licencované metódy,
ktoré sú overené na tisíckach spokojných klientov.
Na tvorbe vyučovacích metód sa podieľalo
a neustále ich zdokonaľuje množstvo lektorov a metodikov z rôznych krajín sveta.
Ponuku jazykovej školy Move Ahead tvorí výučba cudzieho jazyka pre dospelých-všeobecná verejnosť,študentov SŠ, pre firemných klientov, ale aj veľmi populárne vyučovanie cudzieho jazyka pre deti ZŠ.
(viac informácií v sekcii deti od 6 rokov).
Hlavnou črtou, ktorou sa jazyková škola Move Ahead odlišuje od konkurencie, je to, ako hodina cudzieho jazyka vyzerá a čo všetko sa na nej za krátky čas klient naučí. Hodina je živá, dynamická, zábavná a vďaka tomu
sa klient aj oveľa rýchlejšie učí.

VIAC O METÓDE:

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda výučby cudzieho jazyka. Táto metóda kladie dôraz na rozprávanie
v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie zvládnuteľné. SPEAK DIRECT METHOD ® bola vytvorená v roku 2004 a prvýkrát aplikovaná v škole Peritus-Speed School. Výučba touto metódou
je založená na neustálom rozprávaní študentov.

Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a študentmi. Študent automaticky odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. V odpovediach používa nové slovíčka
a gramatiku.

Na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk študentov, iba v prípade keď je treba učivo lepšie vysvetliť. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na intonáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka. Vyučovanie cudzieho jazyka spočíva v simulácii cudzojazyčného prostredia, v ktorom sú študenti už od prvej hodiny „nútení“ komunikovať omnoho častejšie ako pri tradičných vyučovacích metódach. Ide o prirodzený spôsob osvojovania si cudzieho jazyka – rozprávaním.

Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie. Vďaka konverzačnému štýlu hodín študenti rýchlo strácajú strach z rozprávania, získavajú potrebné sebavedomie a porozumenie hovorenému cudziemu jazyku. Študenti tak vďaka riadenej konverzácii veľmi rýchlo napredujú, začínajú priamo rozmýšľať a reagovať v cudzom jazyku. A to všetko sa uskutočňuje zábavnou formou. Učebné postupy lektorovi zas pomáhajú „krok za krokom“ viesť hodinu v takej atmosfére, aby bola neustále dynamická, zábavná, zaujímavá, a počas ktorej budú študenti plne sústredení.
Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože všetko, čo sa preberá na hodine, je obsiahnuté v učebnici a tiež zaznamenané na CD nosičoch. CD sú súčasťou každej učebnice. Študenti sa tak môžu neustále zdokonaľovať v jazyku, aj mimo jazykovej školy.

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE?

• rozprávať anglicky oveľa rýchlejšie, ako pri bežnej forme výučby
• rýchly progres a budovanie si slovnej zásoby
• vďaka neustálemu opakovaniu si učivo ľahšie zapamätáte
• budete používať gramatiku v celých vetách bez uvedomenia si prekladu do cieľového jazyka
• odbúrate svoju hanblivosť komunikovať v anglickom jazyku

ÚROVNE:

Prehľad jednotlivých úrovní kurzov Speak Direct Method® v porovnaní s CEFR (spoločný európsky referenčný rámec) a ich stručná charakteristika:

Úrovne jazyka podľa CEFR

Úrovne Speak Direct Method®

A1 –používateľ základného jazyka

Učebnice 1,2,3 – Beginner/úplný začiatočník
A1-1
Učebnice 4,5,6 – Elementary/začiatočník
A1-2

A2 –KET používateľ základného jazyka

Učebnice 7,8,9 - Pre-intermediate/mierne
pokročilý A2-1, A2-2

B1 – PET samostatný používateľ

Učebnice 10,11,12,13-Intermediate/stredne
pokročilý B1-1, B1-2

B2- FCE samostatný používateľ

Učebnice 14, 15, 16 -Upper-intermediate/
vyššie stredne pokročilý
B2-1, B2-2

Používateľ základného jazyka

A1
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

A2
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.


Samostatný používateľ

B1

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe, alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

B2
Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

NAŠI PARTNERI:

 

  

 

DETSKÉ KURZY

5. ANGLIČTINA v materských školách pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Darujte vašim deťom kurz zábavnej, ale zároveň efektívnej angličtiny . DARUJTE VAŠIM DEŤOM BUDÚCNOSŤ!

Kurzy anglického jazyka pre deti materských škôl prebiehajú priamo v materskej škole, ktoré dieťa navštevuje
a sú rozdelené do dvoch jazykových stupňov, ktoré na seba nadväzujú :

Prvý jazykový stupeň : KIDS 1 – vek: 3-4 rokov

Druhý jazykový stupeň: KIDS 2 – vek: 5-6 rokov

Ak deti dosahujú výrazne lepšie výsledky ako ich rovesníci, bývajú preradení do vyššieho kurzu bez ohľadu na ich vek.

Počet žiakov v skupine, cena a frekvencia výučby:
9-12 žiakov: 65,-Eur/1. polrok a 65,-Eur/2. polrok vrátane učebnice
vo výmere 17/34 vyučovacích hodín 30 minútových; 2x týždenne.
V cene kurzu je zarátaná aj učebnica pre dieťa, ktorú žiak dostane po zaplatení jazykového kurzu priamo na vyučovacej hodine.

Zľavy:
Zľavy z ceny kurzu sa poskytnú v prípade , že na kurz angličtiny nastúpia viac ako 2 súrodenci v danom školskom roku a to nasledovne:
2 súrodenci: cena: 60,-Eur/1. šk. polrok/ jedno dieťa a 60,-Eur/ 2. šk. polrok/ jedno dieťa.
3 súrodenci a viac: cena: 57,- Eur/1. šk. polrok/ jedno dieťa, a 57,- Eur/ 2. šk. rok/ jedno dieťa

Informácie o výučbe:
Učebnice, ktoré na hodinách používame , sú určené pre deti predškolského veku a získali ocenenie Britskou radou v roku 2005.—British Council Award for Innovation. Hodiny sú zamerané na podráždenie zvedavosti dieťaťa, čo spôsobí, že sa z hodín angličtiny stáva zvláštny a nádherný zážitok. Učebnica kombinuje výučbu jazyka s rozvojom kľúčových oblastí vývinu dieťaťa ako sú motorické schopnosti, pohybová koordinácia, práca v skupine. Jednotlivé hodiny obsahujú mnoho vzdelávacích a interaktívnych hier, pesničky, flash karty, audio a video nahrávky, plagáty, maňušky. Hodiny plné hier, hračiek, názorných ukážok a pútavých príbehov majú najlepšiu šancu na udržanie pozornosti detí.

Metódy a techniky:

Metóda CLIL: jej hlavnou črtou je navzájom prepojovať jednotlivé doposiaľ samostatné vyučovacie predmety. Metóda CLIL umožňuje žiakom získavať vedomosti z rôznych oblastí prostredníctvom cudzieho jazyka –angličtiny. Vďaka tomuto prístupu má žiak možnosť uvedomiť si medzipredmetové súvislosti a upevňovať nové informácie vo vzájomných väzbách.

Priama metóda (DIRECT METHOD - viac info TU): je založená na použití cieľového jazyka (angličtiny) počas celej hodiny a je zameraná na komunikáciu v jazyku anglickom. Komunikácia so žiakmi sa odohráva v angličtine. (Materinský jazyk sa používa len v krajných prípadoch). Z hľadiska osvojovania cudzieho jazyka u žiakov prebieha rovnakým spôsobom, ako osvojovanie materského jazyka (napodobňovaním, odkukávaním, pozorovaním – preto priama metóda). Žiaci v tomto období ešte nevnímajú angličtinu ako samostatný cudzí jazyk, ako samostatný vyučovací predmet, ale skôr ako prostriedok komunikácie a ako nástroj na dosiahnutie cieľa pri hrách a iných aktivitách, kde nemajú problém pochopiť zmysel a význam vety, aj keď nerozumejú každému slovu. K docieleniu eliminácie materského jazyka je potrebné použiť aj neverbálne prostriedky (gestá, mimika, rôzne obrázky, maňušky, plagáty, nákresy...)

Metóda TPR (Total Physical Response): Cudzí jazyk sa učí rovnakým spôsobom ako materinský. Najskôr dochádza k porozumeniu jednoduchých viet, formou príkazov, napr. Stand up! Take it! Leave it! Jump! atď., alebo formou otázok, napr. What can you see in this picture? What is it? Do you like a cat? What colour is it? Can you fly like a bird? Where is a dog? ...atď. a až po určitej dobe nastáva fáza verbalizácie. Toto poruzumenie je dieťa schopné potvrdiť fyzickou aktivitou. Vieme, že aj ročné batoľa je schopné pochopiť jednoduchý príkaz a vykonať ho aj napriek tomu, že nie je schopné vypovedať žiadne slovo. Práve táto metóda využíva prirodzenú hravosť a bezprostrednosť žiakov predškolského veku.

Metóda DRILL –jedná sa o metódy a techniky na opakovanie a prehlbovanie prebratého učiva , ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov.

Štruktúra aktivít:
Každá aktivita je rozdelená do štyroch fáz výukového procesu:
1. Zahrievacia (Warm-up),
2. Hlavná aktivita (Core Activity)
3. Rozširující aktivita (Extension Activity) - metóda
4. Záverečná aktivita (napr. pesnička Goodbye English, goodbye, See you later, good bye).

6. ANGLIČTINA pre deti vo veku od 7-14 rokov

Na začiatku prebieha kurz hravou formou, ktoré deti pripraví na intenzívne štúdium od tretieho ročníka.
Kvalitné učebnice pre najmenších podporujú záujem a radosť z učenia sa angličtiny, vzbudzujú u detí ozajstnú túžbu rozprávať po anglicky.
Učebnice učia deti skutočne komunikovať.
Deti sa neučia iba izolované slová, básničky a pesničky, ale učia sa vyjadrovať svoje myšlienky pomocou veľmi jednoduchej angličtiny.
Deti sa naučia jednoduchým spôsobom rozprávať o sebe, o svojej rodine, záľubách a témach, ktoré sa ich týkajú.
Budú tiež rozumieť otázkam v angličtine a prirodzene na nich reagovať.
Nový jazyk je zahrnutý v kontexte prostredníctvom príbehov, čím vyvoláva u detí radosť a istotu v učení sa.
Metodika vyučovania malých detí je prispôsobená tak, aby sa deťom vytváralo prostredie, v ktorom deti prirodzeným spôsobom prijímajú angličtinu.
Súčasťou učebnice sú vystrihovačky, maľovanky a samolepky, ktoré nie sú zaradené v učebnici samoúčelne.
Pri práci s nimi deti zapájajú všetky zmysly a pracujú podľa pokynov učiteľa v anglickom jazyku (learn by doing).

FREKVENCIA VÝUČBY:
2x týždenne/ 60 minút (34 hodín /1. školský polrok)

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

FIREMNÁ VÝUČBA

Na základe Vašich požiadaviek a potrieb Vám vypracujem ponuku obsahovo - tematického vzdelávania a cenovú ponuku na konkrétne časové obdobie
s výstupným testom pre jednotlivých poslucháčov i doporučenou študijnou literatúrou.

 

OBCHODNÁ ANGLIČTINA


Výhody štúdia obchodnej angličtiny:
• Angličtina je v súčasnosti dominantným jazykom v obchode a podnikaní.
• Globálna ekonomika si vyžaduje kvalifikáciu, ktorá je uznávaná medzinárodne.
• Vedomosti z angličtiny otvárajú dvere k lepšej práci a budúcnosti.

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Kurzy sú určené záujemcom od veku 18 rokov, ktorí už zvládli všeobecný jazyk a ich vedomosti sú na úrovni „mierne pokročilí“,
čo zodpovedá vedomostnému stupňu B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Ich cieľom je využívať obchodnú angličtinu v práci, pri štúdiu, alebo získať medzinárodne uznávané certifikáty z obchodnej angličtiny.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE KURZOV:
Kurzy sa zameriavajú na komplexný rozvoj jazykových zručností a tematicky sú zamerané na:
- rozvoj obchodnej komunikácie (medzinárodná a vnútrofiremná komunikácia, obchodné rokovania, diskusie, prezentácie, konferencie...)
- oboznámenie sa s odbornými ekonomickými výrazmi
- rozšírenie odbornej terminológie z profesijného prostredia
- písanie obchodnej korešpondencie a obchodné plánovanie
- medzinárodné cestovanie a marketing
- história a štruktúra firiem
Učebnice Skúška Stupeň CEF*

UČEBNICE

SKÚŠKA

STUPEŇ

CEF*

First Insight Into Business English /Market Leader/Business Objectives

Business English Certificate Preliminary

Mierne pokročilí

B1

New Insight Into Business English /Market Leader/Business Objectives

Business English Certificate Vantage

Stredne pokročilí

B2

*CEF – stupnica podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými skúškami z obchodnej angličtiny BEC Preliminary a BEC Vantage.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2 x týždenne 2 vyučovacie hodiny (cca 40 vyučovacích hodín)

CENA:
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

KURZ KONVERZÁCIE S BRITSKÝM LEKTOROM - NATIVE SPEAKER

Kurz konverzácie individuálnou formou, alebo v malých skupinách s rodeným Angličanom je určený pre tých, ktorí potrebujú rozvíjať
svoje jazykové zručnosti a nemajú možnosť komunikácie v cudzom jazyku v bežnom živote.
Po obsahovej stránke je kurz zameraný na konverzáciu, zdokonalenie sa v aktívnom používaní jazyka a odbúranie komunikačných bariér.
Tento typ kurzu je určený hlavne mierne pokročilým až pokročilým poslucháčom.

MOŽNOSTI VÝUČBY:
- v malých skupinách, alebo individuálne
- rozsah vyučovania: 1 x 2 v.h. týždenne, spolu 34 vyuč. hod./kurz
- jazykové úrovne: stredne pokročilí a vyššie
- konverzačné témy: podľa výberu lektora, alebo po dohode s účastníkmi kurzu

TRVANIE KURZU: počas celého roku

POČET POSLUCHÁČOV V TRIEDE: 4 - 6 účastníkov

CENA:
v mini skupinách alebo individuálne: viď v sekcii cenník

NEMČINA - ŠTANDARTNÉ KURZY

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov od veku 15 rokov, pre úplných začiatočníkov aj pokročilých.

CHARAKTERISTIKA KURZOV:
- kurzy sú zamerané na štúdium všeobecného jazyka
- komplexne rozvíjajú všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie,počúvanie a rozprávanie)
- prebiehajú polointenzívnou formou v popoludňajších hodinách
- používame najmodernejšie učebnice s množstvom doplnkových materiálov
- kvalifikovaní, skúsení lektori a profesionálny prístup sú zárukou kvality výučby

ZARADENIE DO VEDOMOSTNÉHO STUPŇA:
Záujemcovia o štúdium sú zaraďovaní do príslušných vedomostných stupňov na základe výsledku vstupného testu. Štúdium je rozdelené do 7.vedomostných stupňov. Bezplatný vstupný test je povinný pre všetkých uchádzačov, nevzťahuje sa len na úplných začiatočníkov a čerstvých držiteľov medzinárodných certifikátov.

ROČNÍK

UČEBNICA

ÚROVEŇ

CERTIFIKAČNÉ SKÚŠKY

I. Základný stupeň - elementárna úroveň ovládanie jazyka

1.

Themen aktuell 1

A 1

Start Deutsch 1

2.

Themen aktuell 2

A 2

Start Deutsch 2

II. Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka

3.

Themen aktuell 3

B1

 

4.

em Bruckenkurs

B 2

Zertifikat Deutsch

5.

em Hauptkurs

B 2

 

     

Základná štátna jazyková skúška

III. Vyšší stupeň - kompetentné ovládanie jazyka

6.

em Abschlusskurs

C 1

Zentrale Mittelstufenprůfung - Všeobecná štátna jazyková skúška

7.

Auf neuen Wegen

C 2

Zentrale Oberstufenprůfung

UKONČENIE KURZOV:
Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom a obdržaním certifikátu jazykovej školy o ukončení daného jazykového stupňa. Postup do vyššieho ročníka je možný len na základe úspešného absolvovania záverečného testu. Kurzy je možné ukončiť aj medzinárodnými certifikačnými alebo štátnymi jazykovými skúškami. Tieto skúšky sú dobrovoľné a nie sú podmienkou ďalšieho pokračovania v štúdiu v JŠ Move Ahead.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2 x 2 hodiny týždenne

Nemčina priamou metódou výučby
Die Direkte Methode

Najlepší spôsob, ako sa naučiť cudzí jazyk je rozprávať, rozprávať a rozprávať...

NEMČINA PRIAMOU METÓDOU VÝUČBY DIE DIREKTE METHODE

Metóda na výučbu nemčiny - Die Direkte Methode je zameraná na komunikáciu v cudzom jazyku. Die Direkte Methode je licencovaná metóda a podlieha autorským právam.
Študent sa učí rozprávať počas celej vyučovacej hodiny. Minimálne 80% lekcie je zameraných na rozprávanie. Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože celá látka preberaná počas hodiny je v učebnici a tiež je zaznamenaná aj na CD nosičoch, ktoré sú súčasťou každej učebnice .
Každá lekcia je metodicky spracovaná do špeciálneho dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine. Každý študent odpovedá lektorovi na dané otázky priamo v nemčine bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou, pričom používa prebratú slovnú zásobu a gramatiku, ktorú sa naučil tesne predtým. Ide o systém otázok a presných odpovedí pomocou ktorých si každý študent neustále precvičuje presne dané vetné konštrukcie. Následne si študent vety zapamätá a postupne ich dokáže aplikovať v praxi.
Všetko do seba systematicky zapadá a je prepracované do najmenšieho detailu. Osnovy v nižších úrovniach sú stanovené tak, aby si študent osvojil presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí ovládať ako základ jazyka. Vo vyšších úrovniach sú prvky študentovej kreativity povolené a sú podporované tým, že štruktúra viet je voľnejšia. Následne sa týmto vytvára priestor pre jeho schopnosť pohotovo reagovať na rôzne témy vlastnými slovami.

VÝHODY TEJTO METÓDY:
- metóda naučí študenta rozprávať nemecky niekoľko krát rýchlejšie ako ktorákoľvek iná metóda
- simuluje reálne nemecké prostredie
- pomôže študentom zbaviť sa zábran komunikovať
- rýchle napreduje v budovaní slovnej zásoby
- naučí študenta používať gramatiku v hovorovej forme

KURZY NEMECKÉHO JAZYKA - DIE DIREKTE METHODE

Jazykové kurzy nemčiny vyučujeme priamou metódou výučby Die Direkte Methode. Táto metóda vás naučí rozprávať až 4x rýchlejšie ako štandardná metóda výučby cudzích jazykov.
Kurzy nemeckého jazyka sú vyučované v triedach do osem študentov, v miniskupinách od 2-4 žiakov, resp. individuálnou formou. Pri výučbe vytvárame príjemnú rodinnú, priateľskú atmosféru bez stresov, kde sa vyučovanie stane pre vás zábavou.
Výučba nemeckého jazyka priamou metódou zdokonalí všetky štyri jazykové zručnosti – rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie.
Všetci naši vyučujúci sú kvalifikovaní. Majú za sebou štúdium cudzích jazykov na vysokých školách v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo, učiteľstvo, resp. medzinárodne uznávané jazykové certifikáty C1, C2 a majú za sebou metodickú a pedagogickú prípravu na výučbu priamej metódy.

Čo získate výučbou cudzieho jazyka u nás?
1. zlepšenie vašej jazykovej úrovne
2. učebnica s CD nahrávkou rodeného hovoriaceho
3. kvalifikovaný lektorský tím
4. získanie certifikátu jazykovej školy po ukončení príslušnej jazykovej úrovne
5. prípravu na medzinárodne uznávané certifikáty

6 dôvodov prečo si vybrať jazykovú školu Move Ahead
1. používame najmodernejšie spôsoby výučby cudzích jazykov - naučíte sa u nás až 4 x rýchlejšie Speak Direct Method
2. Máme skúsenosti s prípravou študentov na medzinárodne uznávané jazykové skúšky KET, PET, FCE, CAE
3. V skupinách máme najviac 8 študentov
4. Máme kvalifikovaných lektorov
5. Otestujeme vás, resp. vašich zamestnancov bezplatne
6. Máme najnižšie ceny za kurz v Banskej Bystrici podľa počtu odučených hodín a počtu žiakov v skupine

"Die Direkte Methode" je vhodná pre všetky jazykové úrovne všeobecnej nemčiny od začiatočníkov až po pokročilých. Je výsledkom spoločnej práce kvalifikovaných učiteľov, didaktikov a metodológov nemeckého jazyka s mnohoročnými skúsenosťami a zohľadňuje konkrétne požiadavky študentov. Metóda pozostáva z 12 jazykových úrovní. Každá učebnica obsahuje 2 jazykové úrovne. Obsah učebníc je zameraný na modernú slovnú zásobu z aktuálnych tematických oblastí.

NEMECKÝ JAZYK - DIE DIREKTE METHODE - JAZYKOVÉ ÚROVNE

Prehľad jednotlivých úrovní kurzov Die Direkte Methode® v porovnaní s CEFR (spoločný európsky referenčný rámec)

Anfänger 1

A 1.1 (úplný začiatočník) kniha 1

Anfänger 2

A 1.2 (falošný začiatočník) kniha 2

Elementar 1

A 2.1 (mierne pokročilý) kniha 3

Elementar 2

A 2.2 (stredne pokročilý) kniha 4

Fortgeschrittene 1

B 1.1 (vyššie stredne pokročilý) kniha 5

Fortgeschrittene 2

B 1.2 (vyššie stredne pokročilý) kniha 6

V jednotlivých učebniciach sa okrem iného preberá nasledovná gramatika:

1. úroveň
• používanie záporu nicht, kein/e, weder...noch
• skloňovanie podstatných mien vo všetkých štyroch pádoch
• časovanie slovies
• osobné, privlastňovacie, opytovacie a ukazovacie zámená
• predložky s 3. a 4. Pádom
• väzba es gibt
• rozkazovací spôsob v druhej osobe singuláru
• základné a radové číslovky
• poradie vetných členov v oznamovacej vete

2. úroveň
• modálne slovesá können, mögen a wollen
• poradie dvoch predmetov v oznamovacej vete
• genitív podstatných mien
• slabé skloňovanie podstatných mien vo všetkých štyroch pádoch
• počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
• zvratné zámená
• otázky Wo? Wohin? (Kde? Kam?)
• neurčité zámeno man
• skloňovanie prídavných mien po člene určitom aj neurčitom
• neurčitková konštrukcia anstatt...zu
• spojky weil, wenn a dass
• slovesá s odlučiteľnou predponou
• hodiny
• predložky während a gegenüber

3. úroveň
• stupňovanie prídavných mien
• modálne slovesá müssen a sollen
• spojka entweder...oder
• účelové vety
• infinitív s zu po slovesách anfangen a aufhören
• tvorenie jednoduchého minulého času - préterita
• skloňovanie prídavných mien bez člena vo všetkých štyroch pádoch
• predložka entlang

4. úroveň
• préteritum a perfektum slabých aj silných slovies
• pomocné slovesá sein a haben
• tvorenie budúceho času - Futur I.
• neurčitková konštrukcia ohne...zu
• hlavné a vedľajšie vety s priraďovacími a podraďovacími spojkami
• tvorenie podstatných mien zo slovies
• tvorenie kondicionálu – podmieňovacieho spôsobu

5. úroveň
• rozkazovací spôsob vo všetkých osobách
• príslovkové vety časové
• zvratné zámená v datíve a akuzatíve
• modálne sloveso dürfen
• tvorenie pluskvamperfekta – predminulého času
• zámenné príslovky
• konjunktív préterita slabých a modálnych slovies

 

 

6. úroveň
• slovesá s neodlučiteľnými predponami
• vedľajšie vety vzťažné so vzťažnými zámenami
• činný a trpný rod
• rekcia prídavných mien
• tvorenie druhého tvaru budúceho času – Futur II.
• tvorenie perfekta pomocou pomocných slovies sein a haben

7. úroveň
• stavový a priebehový trpný rod
• príčinné, podmienkové a prípustkové vety
• používanie zámená es
• porovnávacie a podmetové vedľajšie vety
• vety s viacnásobnými spojkami
• pozdravy

8. úroveň
• písanie oficiálneho a neoficiálneho listu
• predmetové vedľajšie vety

9. úroveň
• zložené prídavné mená
• infinitív s a bez „zu“
• infinitívne konštrukcie po slovesách helfen, lernen a lehren
• konštrukcie po slovesách stehen, hören, sagen a wissen
• účinkové a spôsobové vety
• viacnásobný prívlastok
• apozícia
• gerundívum
• zlomky

10. úroveň
• násobné, druhové a skupinové číslovky
• tvorenie a používanie druhého tvaru konjunktívu - Konjunktiv II.
• vety s časticami beinahe a fast
• ireálne podmienkové, prípustkové a dôsledkové vety
• konjunktív pluskvamperfekta s modálnymi slovesami
• tvorenie konjunktívu prítomníka, perfekta a budúceho času
• priama a nepriama reč
• nepriame otázky
• rekcia slovies
• slovesá s genitívom, datívom a akuzatívom
• slovesá s predložkovým predmetom
• častice hin a her
• tvorba podstatných mien z prídavných mien
• neohybné prídavné mená
• tvorba prídavných mien z vlastných mien
• poloha zvratného zámena sich
• slovesné typy

11. úroveň
• písanie motivačného listu
• použitie oboch tvarov budúceho času na vyjadrenie domnienky
• postavenie prísloviek a predložkových predmetov vo vete

12. úroveň
• kladenie otázok na výber z literatúty
• porozumenie textu

VŠETCI NAŠI UČITELIA MAJÚ ZLOŽENÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY Z CUDZÍCH JAZYKOV
v študijných odboroch tlmočníctvo a prekladateľstvo, učiteľstvo cudzích jazykov, resp. úspešne absolvovali medzinárodne uznávané certifikáty C1, C2. Všetci naši učitelia museli okrem iného prejsť špeciálnym školením pre výučbu touto metódou. Každý z nich musí spĺňať určité kvalitatívne podmienky a musí vedieť metódu správne aplikovať. Preto sa výberu našich vyučujúcich a ich následnému zaškoleniu venujeme veľmi dôkladne.


PONUKA KURZOV NEMECKÉHO JAZYKA:

NEMČINA POLOINTENZÍVNE V SKUPINE 5 - 8 ŽIAKOV

Polointenzívny kurz nemčiny je určený pre tých, ktorí sa chcú učiť po nemecky interaktívnou priamou metódou. Neustále opakovanie učiva na hodine a veľa cvičení vám pomôže lepšie pochopiť nemeckú gramatiku bez nutnosti ďalšieho štúdia doma. Zvýšite svoje znalosti nemeckého jazyka a nebudete viac robiť chyby pri písaní či rozprávaní.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2x týždenne 1 vyučovacia hodina/školský polrok (september-január, resp. február –jún)

CENA: 130,-€
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK


NEMČINA V MINISKUPINÁCH

Výučba prebieha pri počte žiakov 3-4 v jednej skupine. Neustále opakovanie učiva na hodine a veľa cvičení vám pomôže lepšie pochopiť nemeckú gramatiku bez nutnosti ďalšieho štúdia doma. Zvýšite svoje znalosti nemeckého jazyka a nebudete viac robiť chyby pri písaní či rozprávaní.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2x týždenne 1 vyučovacia hodina/3 mesiace

CENA: 120,-€
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

NEMČINA - INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

Výhody tejto metódy:
• časová flexibilita
• komunikácia lektor vs. klient
• kurz pripravený a šitý na mieru klientovi
• tematická flexibilita
• okamžitá spätná väzba a venovaná plná pozornosť lektora len jednému klientovi

FREKVENCIA VÝUČBY:
1x, resp. 2x týždenne 1 vyučovacia hodina (podľa požiadaviek klienta)

CENA: 13,-€
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK

 

NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY

Tento kurz je zameraný na prípravu opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách. Po absolvovaní tohto kurzu dokáže klient rozprávať po nemecky s využitím širokej slovnej zásoby a fráz z oblasti opatrovania.
V malých skupinách do maximálne 9 študentov sa preberá učivo z kníh Deutsch im Krakenhaus.

FREKVENCIA VÝUČBY:
2x týždenne 1 vyučovacia hodina/školský polrok (september-január, resp. február –jún)

CENA: 130,-€
pozrite si prehľad všetkých cien v sekcii CENNÍK


ĎALŠIE JAZYKY

PONUKA JAZYKOV:

- nemecký jazyk
- francúzsky jazyk
- slovenský jazyk pre cudzincov

Všetky uvedené jazyky sa vyučujú na základe konkrétnych požiadaviek klientov buď v malých skupinkách alebo individuálnou formou.


 
 
:: AKTUALITY :: O NÁS :: ZÁSADY A METÓDY :: PONUKA KURZOV :: PREKLADY :: DETI od 6 r. :: CENNÍK :: PRIHLÁŠKA :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY

© Copyright 2013 Mgr. Kamila Sokolová - Jazyková škola Move Ahead • Design by AGIL • Hosting by WEBY GROUP s.r.o.